1. Administratorem danych osobowych, jest przedsiębiorstwo działające pod firmą EMPORIUM Trade Anna Bogaczewicz, z siedzibą Rudna Wielka 101, 36-054.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych: tel.: 501 298 398, email: info @ emporiumtrade.eu.
Skąd mamy Państwa dane?

3. Państwa dane osobowe są gromadzone  w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa na stronach
internetowych prowadzonych przez firmę wymienioną w pkt.1.

4. Cel przetwarzanioa danych osobowych:
Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji transakcji w sklepach internwtowych.
Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowychwpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją
podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach
związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.
W przypadku udzielonej zgody Sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w
plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

5. Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z
przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych
towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską dla
dostarczenia towarów do Państwa.
6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Macie Państwo następujące prawa:
1) Prawo dostępu do danych osobowych;
2) Prawo sprostowania danych osobowych,
3) Prawo usunięcia danych osobowych z naszej bazy – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie
sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z
prawem.
4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są
nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres
pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;
6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;
7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


7. Udostępnianie danych osobowych.
Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie Sklepu w świadczeniu usług, a także podmiotom, zajmujących się dostarczaniem wyrobów, tj. firmom kurierskim oraz PoczciePolskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia.

Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. Czas przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez
okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.